Notice: Undefined index: ck_mark in /home/kelecar/public_html/inc/headlink.php on line 308

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

KELE-CAR KFT.

autofestekaruhaz.hu


1. A SZERZODÉSES KAPCSOLAT

 1 Szolgáltató: KELE-CAR Kft, székhely: Andotnaktálya, Új élet út 56, cégjegyzékszám: 10-09-033782, adószám: 24267054-2-10, elérhetőség e-mail: info@autofestekaruhaz.hu

tel: 36 70 777 5775, 36 31 2000 932

1.1 A KELE-CAR Kft.. értékesítései a szerződő felek eltérő írásos megállapodásának hiányában kizárólag az ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel történnek, amelyek legkésőbb a vevő regisztrációját követő megrendelésével avagy regisztráció nélkül telefonon, faxon, e-mailen vagy személyesen leadott megrendelésévela vevő által elfogadottnak minősülnek, a szerződés részévé válnak abban az esetben is, ha a vevő a megrendelései vonatkozásában esetlegesen saját általános szerződés feltételekkel rendelkezik.

 

1.2 Az előbbiek alapján létrejött szerződés módosítására kizárólag írásban, a felek közös megegyezése alapján kerülhet sor.

 

1.3 A vevő a megrendelésével a jelen ÁSZF-ben szabályozott feltételekkel vállalja, hogy a megrendelt árut átveszi és a KELE-CAR Kft.. által közölt árjegyzék szerinti vételárat az előírt fizetési határidőben maradéktalanul kifizeti.

 

 

2. REGISZTRÁCIÓ, FIZETÉSI FELTÉTELEK

 

2.1 A KELE-CAR Kft.. e-kereskedelme során előre utalási lehetőséggel, utánvéttel és bankkártyás fizetési lehetőség biztosításával értékesíti termékeit.

2.1.1. Utánvétes fizetési mód választása esetén az áru átvételével megegyező időpontban történő készpénzfizetés ellenében értékesíti termékeit.

2.1.2 Előre utalás fizetési mód választása esetén a megrendelés leadását követően díjbekérő e-mail üzenetben szereplő adatok megadásával teljesíthető banki átutalással értékesíti termékeit. 

2.1.3 Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.


2.2 A vevő a regisztráció jogcselekményével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait (nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét) a KELE-CAR Kft.. a szerződéses kapcsolat során, annak teljesítése érdekében legkésőbb addig amíg vevő a törlést nem kéri felhasználja és kezelje, illetőleg azokat a KELE-CAR Kft.. a nyilvántartásaiban tárolja. A vevő továbbá a megrendelésével a jelen ÁSZF alapján kinyilvánítja azon igényét, hogy a KELE-CAR Kft.. a részére postai vagy elektronikus úton reklám és marketing ajánlatokat küldjön. A vevő jogosult jelen ÁSZF alapján bármikor visszavonni előbbi igényét, a reklám és marketing anyagok részére való megküldésének korlátozására vagy tiltására vonatkozó írásbeli nyilatkozatának a KELE-CAR Kft.-hez történő eljuttatásával.

 

2.3 A vevő bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, zárolását vagy törlését. Törlés esetén a vevő csak ismételt regisztrációval rendelhet új árut. A vevő a jelen szerződéssel kapcsolatos adatkezelési jogainak megóvása érdekében, vagy azok megsértése esetén bírósághoz (törvényszékhez), illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat a 2011. évi CCII.tv. rendelkezési alapján. 

 

 

3. A MEGRENDELÉS MÓDJA

 

3.1 A vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a KELE-CAR Kft.. felé interneten (webshop.caremo.eu) és e-mailen (info@caremo.hu) keresztül kizárólag a KELE-CAR Kft.. általi regisztrációját követoen adhatja le megrendelését. A vevő elektronikus úton leadott megrendelése önmagában nem keletkeztet teljesítési kötelezettséget a KELE-CAR Kft.. részéről, azonban a KELE-CAR Kft.. által e-mailen, a megrendelés beérkezésétől számított 3 munkanapon belül megküldött rendelés visszaigazolás a szerződést érvényesen létrehozza a felek között. A rendelés visszaigazolás kiadása az áru leszállításának nem előfeltétele, az áru átvételével a rendelés visszaigazolás kiadásának elmulasztása esetén is a szerződés a KELE-CAR Kft.. és a vevő között érvényesen létrejön.

 

3.2 A fentiek szerint létrejött szerződés, írásbeli szerződésnek minősül, amely a KELE-CAR Kft.. által naponta iktatásra kerül. Az előbbiek szerint létrejött szerződés iratanyagát a KELE-CAR Kft.. a székhelyén egy évig megőrzi.

 

3.3 A vevő ismeri és elfogadja az interneten történő vásárlás kockázatait, amelyre tekintettel internetes vásárlás esetén a KELE-CAR Kft.-t különösen nem terheli felelősség 

• az internetes hálózat bármilyen, a webáruház működését és a vevő vásárlását akadályozó működési hibája;

• az internetes megrendelés küldése vagy a rendelés visszaigazolásának fogadása során nem a szolgáltatótól származó bármely adat érkezése; 

• bármely vételi eszközben történő bármilyen meghibásodása;

• a vásárlás folyamatában alkalmazott bármely szoftver nem megfelelő működése; 

• a szolgáltató hálózatban fellépő bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei 

tekintetében.

 

 

4. A SZÁLLÍTÁS MÓDJA, TELJESÍTÉSE

 

4.1 Csak belföldi szállítást tudunk teljesíteni! A munkanapokon megrendelt áru szállítása a MPL futárszolgálat útján, 14 munkanapon belül, a megrendelésben megadott címre történik. Az áru átvételéről a vevő köteles a saját felelősségére gondoskodni. Amennyiben az áru kiszállítása eredménytelen, úgy a szállító megkísérli a vevővel felvenni a kapcsolatot a szállítással kapcsolatos egyeztetés céljából. További egyszeri, egyeztetett időpontban történő kézbesítés sikertelensége esetén a felek közötti szerződés hatályát veszti.

 

4.2  A szállítás és csomagolás díj egységesen brutto 2210,-Ft/cím ellenében kerül kiszállításra.

 

4.3 Az áruátvételkor a vevő képviselője útján köteles meggyőződni az áru mennyiségi meglétéről, illetve a csomagolás épségéről és ezt tényt a kísérőokmányokon aláírásával igazolja.

 

4.4 A vevő jogosult az árut a KELE-CAR Kft.. költségén visszaküldeni, és a fizetést megtagadni, az alább felsorolt esetekben:

- Az áru mennyisége nem megfelelő;

- Az árucikk nem lett megrendelve;

- Nem a megállapodott paraméterekkel bír a termék. Pl.: eltérő méret stb.

 

 

5. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

 

5.1 A KELE-CAR Kft.. a leszállított áru tulajdonjogát minden esetben fenntartja az áru ellenértékének maradéktalan megfizetéséig.

 

 

6. REKLAMÁCIÓ

 

6.1 A KELE-CAR Kft.. raktárából csak „KELE-CAR Kft." jelzésű emblémával lezárt csomag kerül kiszállításra. Amennyiben a vevő a csomag (caremo lógóval ellátva) sérülését észleli, úgy a KELE-CAR Kft.. megbízottjától köteles írásbeli igazolást kérni. A KELE-CAR Kft.. kizárólag abban az esetben tud kárigénnyel fellépni a szállító céggel szemben - és a vevőnek új, hibátlan árut küldeni - amennyiben írásbeli tájékoztatást kap a vevőtől a káreseményről. (?)

 

6.2 A leszállított áru rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem jelentős hiba vagy hiányosság esetén a vevő nem jogosult az áru átvételét megtagadni, illetőleg előbbiekre való hivatkozással az áru ellenértékének kifizetését megtagadni. Az áru átvételével a kárveszély az áru tekintetében a KELE-CAR Kft.-rol vagy szállítmányozó partneréről átszáll a vevőre.

 

6.3 A tételesen átadott és átvett szállításokat követően a KELE-CAR Kft.. mennyiségi reklamációt nem fogad el. 

 

6.4 A leszállított árura vonatkozó szavatosság időtartama 2 év amelynek kezdő időpontja az áru vevő általi átvételével kezdődik. A szavatossági igény számlával érvényesíthető, amely az áruval együtt kerül átadásra a vevő számára. A vevő a szavatossági igényét, illetve egyéb kifogásait a KELE-CAR Kft.. ügyfélszolgálatán érvényesítheti.

 

6.5 A hibás minőségű terméket a KELE-CAR Kft.. díjmentesen kicseréli, a termék, a termékhez kapcsolódó számla átvételének, továbbá a hiba megjelölésének feltételével.

 

 

7. ÁRAK, ÁRVÁLTOZÁS

 

7.1 A számlázás az érvényben lévő árlista alapján történik. A szerződéses ár a rendelés visszaigazolásban szereplő illetve a vásárlás előtt visszaigazolt ár. A termékek mellett feltüntette ár bruttó ár, mely a szállítási költségeket nem tartalmazza.

 

7.2 A KELE-CAR Kft.. az árváltozás jogát fenntartja.

 

 

8. ELÁLLÁS

 

8.1 A vevő jogosult a terméknek; több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek; több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak; ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak a vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül, az átvett áru hiánytalan és hibátlan állapotban, sértetlen, eredeti csomagolásban történő visszaszolgáltatása mellett a szerződéstől elállni. A vevő az elállási jogát a mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetve a KELE-CAR Kft.. weboldalán (webáruházában)gyakorolhatja. Ezen utóbbi esetben a KELE-CAR Kft.. tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését. Az árunak a KELE-CAR Kft.. székhelyére történő visszaszolgáltatási költségei a vevőt terhelik. A fentiek szerint gyakorolt elállás esetén a KELE-CAR Kft.. a megfizetett vételárat - az elállással kapcsolatosan felmerült, őt megillető költségeivel csökkentve - az elállástól számított tizennégy napon belül a vevő részére visszafizeti. Nem gyakorolhatja a vevő az elállási jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.

8.2 Amennyiben a megrendelt áru raktárkészlete elfogyott, a KELE-CAR Kft.. jogosult a felek között létrejött szerződéstől egyoldalú megkisérelt értesítés után elállni.

 

9. VITÁS KÉRDÉSEK, ALKALMAZANDÓ JOG

 

9.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek megjelenésétől kezdve a korábbiak érvényüket vesztik. Amennyiben az ÁSZF bizonyos részei érvénytelennek bizonyulnának, az az egész ÁSZF érvényességét nem érinti, az érvénytelen rész helyébe a vonatkozó jogszabályi rendelkezések lépnek.

 

9.2 A vevő a regisztrációt követően, illetve regisztráció hiányában isbármely termék megrendelésével elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit ismeri, azokat tudomásul veszi és elfogadja.

 

9.3 A jelen jogviszonnyal kapcsolatosan a felek tudomására jutott valamennyi tény, adat, információ üzleti titoknak minősül. Ezen kötelezettség megsértése a szerződésnek a KELE-CAR Kft.. jogosult a titoksértésből eredő kárainak érvényesítésére.

 

9.4 A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből fakadó esetleges jogvitájukat elsősorban békés úton, egyeztetéssel kívánják megoldani. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, akkor értékhatártól függően kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét és annak döntését magukra nézve kötelezőnek, és végrehajtandónak ismerik el azzal, hogy a szerződéskötés helyének minden esetben a KELE-CAR Kft.. mindenkori székhelye minősül.

 

9.5 A KELE-CAR Kft.. nem áll a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben írt magatartási kódex hatálya alatt.

 

9.6 A fogyasztó a panaszával jogosult a Budapesti Békéltető Testülethez (székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu) fordulni.

 

9.7 A felek között létrejött szerződés nyelve a magyar, illetőleg a felek közötti szerződéses jogviszonyban a magyar jog szabályai, elsődlegesen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. A KELE-CAR Kft.. rendeletben írt "Elállási/felmondási mintatájékoztatót", "Elállási/felmondási nyilatkozatmintát" és "A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztatót" webshop.caremo.eu weboldalán külön is közzétette.

 

9.8 A KELE-CAR Kft. honlapján, illetve webshopjában lévő mindennemű ábra, fényképfelvétel, adat, tény illetve maga a számítógépes program a KELE-CAR Kft. szellemi tulajdonát képezi, annak bármilyen felhasználása vagy egyéb módon történő közzététele csak a KELE-CAR Kft. hozzájárulásával lehetséges, ellenkező esetben a KELE-CAR Kft. teljes kártérítést követelhet.

Az oldal használatával elfogadod a cookie-kat és az Általános Szerződési Feltételek. (ÁSZF)